Ustalimy wartość początkową nieruchomości pomniejszoną o wartość gruntu dla potrzeb amortyzacji